Praktische informatie

Wat kost een psychologische behandeling?

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Op basis van uw klachten wordt u een door de overheid vastgesteld zorgproduct aangeboden: Kort, Middel of Intensief. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. Mocht na de intake blijken dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kan worden, dan wordt een onvolledig behandelproduct in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar (maximaal € 228,04). Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico €385 per persoon in totaal. Een onvolledig behandelproduct wordt ook ingediend en dus verrekend met uw eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Mocht uw behandeling doorlopen in 2022, dan wordt dat deel van uw behandeling verrekend met uw eigen risico van 2022.

Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar geldt dat de behandeling vergoed wordt door de gemeente. Ook dan is echter een verwijzing van de huisarts of de gemeente nodig. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract?

Psychologen Centrum Wageningen heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Per 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. U kunt hier informatie vinden om te lezen wat dat voor u betekent.

N.B. Per 2021 hebben wij geen contract meer met Caresq, het gaat om de labels EUCARE/Aevitae. Als u bij deze zorgverzekeraar verzekerd bent, krijgt u uw behandeling niet vergoed. Wij raden u aan een andere zorgaanbieder te zoeken die wel vergoedde zorg biedt. Mocht u toch bij ons in behandeling komen, dan betaalt u uw behandeling zelf.

Met welke gemeentes hebben jullie een contract?

Psychologen Centrum Wageningen heeft voor de jeugdzorg contracten afgesloten met de volgende gemeentes: Wageningen, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. En daarnaast hebben we ook een contract met gemeentes Buren, Tiel, West Maas-en-Waal en Neder-Betuwe.

Wachttijden

Vanaf het moment dat u zich aanmeldt, is de wachttijd op dit moment (augustus 2021) ongeveer 2 maanden voor kinderen en jeugd. Voor volwassenen is de wachttijd momenteel ongeveer 2 maanden. Na het intakegesprek is er geen wachttijd tot de behandeling begint; het tweede gesprek is 1 of 2 weken na de intake.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wanneer zijn jullie geopend?

Psychologen Centrum Wageningen is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 17.00u.

Wie betaalt de rekening?

De rekening wordt in de meeste gevallen buiten u om geregeld met de zorgverzekeraar of de gemeente.

Worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Bij de intake bekijkt de psycholoog of u een psychische stoornis heeft die valt onder de verzekerde GGZ-zorg. Mocht dit het geval zijn, dan stelt uw psycholoog u hier vooraf van op de hoogte. Zo vallen onder andere werkgerelateerde klachten, aanpassingsproblemen, sommige seksuele problemen, rouw en relatieproblemen niet onder de verzekerde zorg van de generalistische basis GGZ. U kunt deze behandelingen natuurlijk wel zelf betalen of uw werkgever vragen deze te vergoeden. Als uw behandeling niet vergoed wordt, kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Als u uw behandeling zelf betaalt, geldt hiervoor een bedrag van 103 euro per consult.

Waar is Psychologen Centrum Wageningen bij aangesloten?

Alle psychologen zijn bij ons BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog of in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Alhoewel we allemaal breed inzetbaar zijn, heeft iedere psycholoog zijn eigen specialisaties en aandachtsvelden.

(Beroeps-)Verenigingen: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), Nederlandse vereniging van GZ Psychologen (NvGZP), het Nederlands Instituut voor Psychologen (het NIP), de Vereniging van Cognitieve Gedragstherapie (VGCT), CVA team Ede e.o., Psyzorggroep Overgelder en Psyzorg Gelderse Valei.

Andere praktijken in de buurt zijn PCC Wageningen en GGZ Wageningen.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht zonder verwijzing, maar dan wordt de behandeling niet vergoed. U kunt zich telefonisch aanmelden of het contactformulier invullen.

Welke informatie ontvangt de verwijzer?

In principe berichten wij de verwijzer dat u bij ons in behandeling bent gekomen en aan het eind berichten wij de verwijzer over onder andere het verloop van de behandeling en de bereikte resultaten. Indien nodig hebben wij tussentijds met de verwijzer overleg/contact over bijvoorbeeld medicatie, of wanneer de behandeling tussentijds wijzigt. Indien u liever heeft dat de verwijzer geen (inhoudelijk) informatie verkrijgt, bespreek dit dan met uw behandelaar.

Welke informatie ontvangt de zorgverzekeraar of gemeente?

Uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt van ons de volgende informatie over uw traject: start-einddatum traject, soort product/tarief, hoofd/medebehandelaar. Overige informatie kunnen ze alleen opvragen na uw specifieke toestemming (tenzij de wet wijzigt). Wel mogen ze controleren of wij goed gehandeld hebben in een traject; daarvoor geldt echter dat ze die informatie niet mogen bewaren of delen (alleen inzien met een medisch adviseur puur voor dit doeleinde).
Daarnaast zijn alle zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ verplicht informatie aan te leveren aan de Nederlandse Zorg Autoriteit via het DIS. Meer informatie hierover lees je hier.

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

Na de intake (binnen twee weken na aanmelding) bepalen we in overleg met u hoe we de behandeling in uw geval gaan vorm geven. Vaak ontvangt u van tevoren een digitale vragenlijst om uw klachten beter te kunnen inschatten. Tussentijds evalueren we regelmatig de behandeling of deze nog goed aansluit op uw hulpvraag. Op het einde van de behandeling kijken we nog terug en bepalen we hoe ver u vooruit gegaan bent. Mocht de behandeling onvoldoende hebben geholpen dan bekijken we samen, en in overleg met de verwijzer, of een doorverwijzing op zijn plek is.
In veel gevallen is het prettig of wenselijk als er naasten betrokken worden bij de behandeling. Dit wordt met u besproken aan het begin van de behandeling. Uiteraard wordt in overleg met u bepaald of en hoe dit vorm gaat krijgen.

Wat gebeurt er als ik niet naar mijn intake kom?

U moet uw afspraken 24 uur van te voren annuleren, wordt er een uurtarief van 90 euro in rekening gebracht. Als u niet op uw intake verschijnt zullen wij contact met u opnemen. Meestal wordt op de tweede afspraak die gepland staat dan het intakegesprek gehouden. Mocht u ook niet op de tweede afspraak verschijnen of deze te laat afzeggen dan kunnen wij u verder niet in behandeling nemen.

Werken jullie met e-health?

Alle cliënten krijgen bij hun behandeling toegang tot MyMindSpace. Dit is een e-healht omgeving waarmee we onze behandelingen ondersteunen met online modules. U Krijgt via MyMindSpace tevens beveiligd berichten, opdrachten, informatie en bestanden van uw behandelaar. Het voordeel van het werken met e-health is dat u nog intensiever en actiever werkt aan uw herstel en die kan doen op de tijd en plek die u het beste uitkomt. Bij het opstellen van uw behandelplan wordt besproken of in uw situatie een aanvullende e-health module wordt ingezet. Klik hier voor meer informatie over e-health.

Zijn jullie aangesloten bij de verwijsindex?

Psychologen Centrum Wageningen is aangesloten bij de verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. De verwijsindex zorgt ervoor dat meerdere hulpverleners die betrokken zijn bij een kind of jongere met elkaar in contact kunnen komen en de hulp op elkaar af kunnen stemmen. Indien we een kind of jongere registreren wordt dit met u besproken. Als er inhoudelijk informatie wordt uitgewisseld houden wij ons uiteraard aan de regels van ons beroepsgeheim.

Wat kost een behandeling als ik ervoor kies deze zelf te betalen of niets vergoed krijg?

Wanneer u een behandeling zelf betaalt, brengen wij per sessie 103 euro, inclusief BTW, in rekening. Voor zakelijke partners en coaching gelden andere tarieven. U kunt hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen. De meeste behandelingen worden in 5 tot 9 sessies afgerond.

Wat kunnen jullie betekenen voor een bedrijfsarts of verzekeringsarts?

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde problematiek (vanuit dat specialisme is Psychologen Centrum Wageningen ooit begonnen). We zoeken bij de behandeling van arbeidsgerelateerde klachten actief de samenwerking met de bedrijfsarts op.

Wat als ik mij te laat afmeld voor een afspraak?

Wanneer u zich minder dan 24 uur voor een afspraak afmeldt, brengen wij het no-show tarief van 90 euro bij uzelf in rekening. Dit lijkt een hoog bedrag, we vinden het echter belangrijk dat geplande afspraken daadwerkelijk doorgaan, zodat uw behandeling voortgang houdt en de wachtlijst niet onnodig lang is. Een no-show rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Samenwerking met lokale en regionale partners

Psychologen Centrum Wageningen werkt o.a. samen met huisartsen en paramedici op Medisch Centrum Kortenoord en Medisch Centrum de Poort. Mochten er meer hulpverleners betrokken zijn, dan zullen we in overleg met u contact opnemen om de behandeling op elkaar af te stemmen. De huisarts wordt standaard op de hoogte gebracht van uw behandeling bij aanvang, voor de voortgang en na afsluiten van de behandeling (uiteraard met toestemming). Ook kan er telefonisch overleg gepleegd worden met de huisarts over bijvoorbeeld medicatie, de voortgang van de behandeling etc. Verder is er een samenwerking met een vrijgevestigde psychiater (Mw. van Hengstum), met wie structureel overleg plaatsvindt over met name medicatie.

Afgeven van een verklaring

Regelmatig krijgen wij de vraag om een verklaring af te geven ten behoeve van een verzekering, uitkering oid. Het gaat dan om een verklaring waarmee een materieel of een juridisch belang is gediend. Wij zijn hier zeer terughoudend in. Wij handelen hiermee conform de richtlijnen van onze beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen zijn van mening dat een psychologische behandeling niet strookt met het geven van een verklaring waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld voor materiële of juridische doeleinden. U kunt wel vragen aan de instantie die om een verklaring vraagt of u een door u zelf opgestelde verklaring over uw psychische gesteldheid mag afgeven.  Eventueel in de vorm van een ingevulde vragenlijst. Dit kan echter onbedoeld in uw nadeel uitwerken.  Een jurist kan u hierin adviseren. U kunt zich ook voor een beoordeling wenden tot een andere psycholoog of psychotherapeut dan uw behandelaar. Instanties die verzoeken om een beoordeling van uw psychische of sociale situatie kunnen ook zelf (onafhankelijke) deskundigen inschakelen.

Aanlevering van de minimale dataset

Wij zijn vanuit de overheid verplicht registratiegegevens over de door ons verleende zorg voor aan te leveren aan DIS (DBC-Informatiesysteem). Dit geldt alleen voor verzekerde zorg die we leveren aan volwassenen. Deze wettelijke verplichting is van belang voor het monitoren van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van de ggz. Tot de aan te leveren gegevens behoren onder andere de personalia van de patiënt, details over de geleverde behandeling en de betrokken behandelaren. Mocht u niet willen dat uw gegevens worden aangeleverd dan heeft u de mogelijkheid een privacyverklaring in te vullen.

Waar kan ik de kwaliteitsstatuten vinden van de psychologen?

De kwaliteitsstatuten kunt u hier vinden.

Volgens welke zorgstandaarden werken jullie en hoe kan ik daar meer over lezen?

Wij werken volgens de ggz richtlijnen.

Waar vind ik informatie over jullie privacybeleid?

Het privacystatement vindt u hier.

Waar vind ik jullie algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden vindt u hier.

Wat als ik niet tevreden ben?

Gemiddeld beoordeelden cliënten hun tevredenheid over Psychologen Centrum Wageningen met een 8,5 op de zogenaamde CQindex over 2021 (pijldatum 1-11-2021). (De score op bejegening is 4,7 van de 5, samen beslissen 4,5 van de 5 en op uitvoering behandeling 4,2 van de 5). Deze scores zijn verbeterd ten opzichte van die van 2020. Wij zijn met deze sterk bovengemiddelde scores zeer tevreden en zien op dit moment weinig ruimte voor verbetering. Mocht u toch nog zaken zien die beter kunnen, dan leren we daar graag van! Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling, dan is het belangrijk dat u eerst uw klacht kenbaar maakt bij ons via het klachtenreglement. We zoeken dan gezamenlijk met u naar een oplossing en proberen daarvan meteen te leren. Mochten we er onderling niet uitkomen, dan zijn wij aangesloten bij een geschillencommissie. Voor al onze behandelingen en overeenkomsten gelden voorts onze algemene voorwaarden.